Algemene voorwaarden Business Bar Z.O.


Definities

Diensten; het op basis van een overeenkomst verzorgen van restauratieve-, schoonmaak-,

organisatorische- en/of verhuurdiensten.

Opdrachtgever; iedere natuurlijk of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht

geeft tot het verrichten van diensten.

Business Bar Z.O.

Werkdagen; alle dagen van week behalve de zaterdag en zondag en erkende nationale

feestdagen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of

Overeenkomsten van Business Bar Z.O. tot uitvoering van contractcatering,

schoonmaak, evenement organisatie en/of verhuur.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken

indien dit schriftelijk is overeengekomen.

3. Door een opdracht tot het verlenen van één of meerdere Diensten te geven gaat u

akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Offertes

1. Offertes van Business Bar Z.O. zijn geheel vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is

vermeld.

2. Business Bar Z.O. behouden zich het recht voor om aanvragen zonder opgave van

redenen te weigeren.

Artikel 3. Totstandkoming en tussentijdse wijziging van overeenkomsten

1. De inhoud van de overeenkomst wordt geacht volledig te zijn weergegeven in de

opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever een opdracht verstrekt op basis van

een offerte van Business Bar Z.O. en Business Bar Z.O. geen aparte

opdrachtbevestiging hebben aangeleverd, wordt de inhoud van de Overeenkomst

volledig geacht te zijn weergegeven in de offerte.

2. Aanvullingen op c.q. wijzingen op de opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst

en/of offerte zijn voor partijen slechts bindend indien deze schriftelijk zijn

vastgelegd.

Artikel 4. Betaling

1. De Opdrachtgever ontvangt na uitvoering van Diensten digitaal een eindfactuur

welke zij binnen veertien dagen na de factuurdatum dient te voldoen op ons

rekeningnummer ten name van C.V. Business Bar Z.O..

2. Voor alle betalingen door de Opdrachtgever geldt een betalingstermijn van veertien

dagen, na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij uitgebleven

betaling na het verstrijken van de betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever in

verzuim, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Na twee herinneringen, na

respectievelijk 2 weken en 1 week, worden incasso’s uit handen gegeven aan een

advocaat of deurwaarder. Business Bar Z.O. zal de wettelijk handelsrente alsmede

incassokosten, met een minimum van € 500,- in rekening brengen bij

Opdrachtgever.

Artikel 5. Annulering van Diensten

1. Diensten overeengekomen met Business Bar Z.O. zijn tot veertien dagen voor

aanvang van de uitvoering/levering van Diensten kosteloos te annuleren tenzij

anders overeengekomen. Bij annulering tussen zeven en veertien dagen voor

aanvang van de uitvoering/levering van Diensten brengen Business Bar Z.O. 25%

van de overeengekomen factuurprijs in rekening aan de Opdrachtgever, tenzij

anders overeengekomen. Bij annulering tussen zeven en twee dagen voor aanvang

van de uitvoering/levering van Diensten brengen Business Bar Z.O. 50% van

overeengekomen factuurprijs in rekening bij de Opdrachtgever, tenzij anders

overeengekomen. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van de

uitvoering/levering van Diensten brengen Business Bar Z.O. 100% van de

overeengekomen factuurprijs in rekening bij de Opdrachtgever, tenzij anders

overeengekomen.

2. Indien Business Bar Z.O. ter gevolg van het annuleren van Diensten door een

Opdrachtgever kosten aan derden heeft moeten maken, zullen deze kosten aan de

Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Business Bar Z.O. is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever

tijdens of na geleverde diensten tenzij kan worden aangetoond dat de schade het

directe gevolg is van grove schuld of opzet van Business Bar Z.O. of van één van

haar medewerkers.

2. Business Bar Z.O. is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van door

Opdrachtgever of derden meegebrachte goederen.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht

1. Op alle door Business Bar Z.O. aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

2. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voorvloeiende uit door

Business Bar Z.O. aangegane overeenkomsten en door Business Bar Z.O. verrichte

Diensten worden voorgelegd bij de bevoegde rechter van de rechtbank te

Amsterdam.